Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Προσλήψεις 90 ατόμων μέσω κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο Νομό Άρτας.

    Το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Άρτας που εντάσσεται.... στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
    Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο συμπράττοντα φορέα (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ) ενενήντα (90) ωφελούμενοι.
    Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
    Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Πλατεία εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ 47.100 Άρτα,
απευθύνοντάς την στο ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ
υπόψη κ. Πολυμέρη Πούλιου ή Φατούρου Κατερίνας
(Τηλ. επικοινωνίας: 26820-26969, ώρες 09:00-14:00).


    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 23/4/2012 μέχρι 2/5/2012.
    Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
        α) στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης-Άρτα
        β) στις ιστοσελίδες του ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε (www.inegsee.gr) και (www.ineepir.gr ) γ) στην ιστοσελίδα της Π.Ε Άρτας ( www.peartas.gov.gr ) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει και στο κτίριο του ΚΠΑ ΟΑΕΔ Άρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: