Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Δελτίο τύπου για την Κοινωφελή εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας από την Ε.Ψ.Ε.Π.

    Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 23401/1/2012 στα πλαίσια της πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη... ΑνθρώπινουΔυναμικού».
    Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε..Ψ.Ε.Π. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 23401/1/2012 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά 84 ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στη Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
    Οι παρακάτω πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 23401/1/2012 προέκυψαν με τη χρήση του ειδικού λογισμικού μοριοδότησης που έχει σταλεί για το σκοπό αυτό από το ΑΣΕΠ:
1. Πίνακας απορριπτέων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
2. Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ και όχι του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου.
3. Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ και όχι του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου.
4. Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, δηλαδή πίνακας προσληπτέων, ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ και όχι του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και του κωδικού της θέσης πρόσληψης.
    Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :
Στα γραφεία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης- Ε.Ψ.Ε.Π. ( Καλούδη 8β, Ιωάννινα)
Στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. www.epsep.gr
Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr
Στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr
    Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προσέλθουν στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β, Ιωάννινα (ώρες: 10:00-14:00) και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας, προσκομίζοντας το Έντυπο Αποδοχής Θέσης, το οποίο θα βρουν μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες στην ιστοσελίδα του φορέα μας.
    Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., δηλαδή μέχρι 13/7/2012. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ε.Ψ.Ε.Π. στο τηλέφωνο 26510-39820.

Δεν υπάρχουν σχόλια: