Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 29 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τµήµα του σχολικού έτους 2015-2016, των δροµολογίων για τα οποία από τις.....

προηγηθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες δεν αναδείχθηκαν ανάδοχοι καθώς και τα νέα δροµολόγια που προέκυψαν.
Το έργο αφορά τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Άρτας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα,
    Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διεξαχθεί στο Κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Άρτας
(Ταχ. ∆/νση: Πλ. Εθν. Αντίστασης - 47100) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του, καθώς και
λήξης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, είναι η 29 – 09 - 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 09:00 έως 11:00.
    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµή-
µα Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού της Π. Ε. Άρτας (Πλ.Εθν. Αντίστασης –
Τ.Κ.47100 Άρτα, 2ος όροφος), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο
26813 61044 – αρµόδιοι υπάλληλοι: Χ. Μπουραζάνης-Α. Κίτσιου.
 Ολόκληρη η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Άρτας(http://www.peartas.gov.gr).Δεν υπάρχουν σχόλια: