Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού.

    Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων ανακοινώνεται ότι, δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.12 τεύχος Β') ΚΥΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δήμους που ρυθμίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/ 2012 (Α' 14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 (Α' 31). Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες.. οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
    Η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση ισχύει από 07-06-2012 μέχρι 07-10-2012.
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της ρύθμισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δημοτικού Ταμείου 26813 62275 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ ολόκληρη η Κ.Υ.Α. βρίσκεται στο site του Δήμου (www.arta.gr) στην κατηγορία «Ανακοινώσεις».
    Μετά την εξέλιξη αυτή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αρταίων κ. Φίλιππος Παππάς δήλωσε τα εξής: «Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αδυναμίας πολλών δημοτών να εκπληρώσουν οφειλές τους προς τους Ο.Τ.Α. και ικανοποιείται ένα βασικό αίτημα των πολιτών και του συνόλου σχεδόν των επαγγελματιών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ωφεληθούν από προγενέστερες συναφείς ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να εισπράξουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους έσοδα. Καλώ τους πολίτες που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα της ρύθμισης που δίνει ο νόμος και να προσέλθουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας για όποια ενημέρωση αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: