Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής (θέση Ξεράκι–Λάψαινα).

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής (θέση Ξεράκι–Λάψαινα)»
Το έργο συντίθεται από....
την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 
64.516,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η


Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής (θέση Ξεράκι–Λάψαινα) ΠΕ Άρτας. Η αρχή της χιλιομέτρησης είναι η διασταύρωση με την Eπαρχιακή Oδό 4 (Άρτα – Ροδαυγή – Σκούπα) (ΧΘ 0+000).

Γενικά
Ο υφιστάμενος δρόμος από τη διασταύρωση με την EO 4 μέχρι θέση «Λάψαινα», έχει μήκος 4,00 km περίπου, μέσο πλάτος 4,00 m (3,50 m κατάστρωμα και 0,50 m τάφρος περίπου) και είναι χαλικοστρωμένος, αλλά υπάρχουν και διάσπαρτα σημεία όπου έχει τσιμεντοστρωθεί στο παρελθόν. Τα προς βελτίωση τμήματα του δρόμου, παρουσιάζουν προβλήματα (καθιζήσεις, νεροφαγώματα, κοψίματα, κλπ) και τα τσιμεντοστρωμένα παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές, που οφείλονται κυρίως στο ημιορεινό και ασταθές έδαφος, με ιδιαίτερα έντονες κλίσεις και στην έλλειψη επενδεδυμένων τάφρων για την απορροή των όμβριων.
Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

Α. Χωματουργικά:
Γενικές εκσκαφές μικρής έκτασης για τη διάνοιξη κλειστών στροφών και τη διαπλάτυνση του δρόμου σε συγκεκριμένες θέσεις. Επίσης θα γίνουν καθαρισμός και μόρφωση τάφρου, καθώς και ριζοκόματα.

Β. Τεχνικά έργα:
Θα κατασκευαστούν ΣΟ Φ80, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με φρεάτιο ανάντη και πτερυγότοιχο κατάντη. Το σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15 και για την κατασκευή των φρεατίων και των τοίχων κατηγορίας C16/20. Ακόμη θα κατασκευαστούν τσιμεντοστρώσεις πάχους 15cm με σκυρόδεμα C16/20, ενισχυμένες με πλέγμα Τ131, στις παρακάτω θέσεις:
·            ΧΘ 0+000: τσιμεντόστρωση μήκους 30,00 m.
·            ΧΘ 0+100: τσιμεντόστρωση μήκους 30,00 m.
·            ΧΘ 0+300: τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 m.
·            ΧΘ 0+500: τσιμεντόστρωση μήκους 80,00 m.
·            ΧΘ 0+900: τσιμεντόστρωση μήκους 80,00 m.
·            ΧΘ 1+200: τσιμεντόστρωση μήκους 80,00 m.
Το πλάτος της τσιμεντόστρωσης θα είναι παντού 4,00 m. Επίσης, στις παραπάνω θέσεις, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,00 m με σκυρόδεμα C16/20, με διατομή που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τέλος θα κατασκευαστούν διαβάσεις, όπου αυτό απαιτείται.

Γ. Οδοστρωσία:
Στις θέσεις των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μέσου πάχους 10 cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05–03–03–00.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης. Η συνολική δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 64.516,13 € (και με ΦΠΑ 80.000,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003, «Συντήρηση–αποχιονισμός–αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014–2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», υποέργο «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής (θέση Ξεράκι–Λάψαινα)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: