Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Βεβαίωση αμπελουργού. Από 15 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018 η αποστακτική περίοδος.

Γίνεται γνωστό, ότι με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου, από 15 Οκτ.  μέχρι και 14 Δεκ. 2018,  οι αμπελοπαραγωγοί του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια για τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για......
την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάσει του άρθρου 7, παρ.3/ε, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν.
Με την αίτηση (δίνεται από το Δήμο), οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν στο Τελωνείο Άρτας,  τα παρακάτω έγγραφα:
1)Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως:
α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή
β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2015 ή
γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
2) Αστυνομική Ταυτότητα
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου (τηλέφωνο: 2681362289,2681362136 πληρ.: Μαρία Ανδρέου Αγγελική Λιάγκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: